THÔNG BÁO KHÓA ỨNG DỤNG
"QUẢN LÝ KÊ KHAI, NỘP PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI"
         Căn cứ Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải,

         Căn cứ Quyết định số 4201/QD-UBND ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực thuế, lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thược thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, tỉnh Đồng Nai,

         Căn cứ Quyết định số 4422/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND Tỉnh Đồng Nai về việc ban hành mới, bãi bỏ quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai.

         Theo đó, các Doanh nghiệp sẽ phải thực hiện nộp hồ sơ kê khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy trình một cửa, nộp qua Trung tâm hành chính công, qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ công trực tuyến.

         Tải thông báo